Algemene Voorwaarden

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Algemene Voorwaarden 2019

1.1  Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt: “Hotmarks”: de gebruiker van de algemene voorwaarden, hierna te noemen Hotmarks. “Opdrachtgever”: de wederpartij van Hotmarks

2.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Hotmarks en de opdrachtgever waarop Hotmarks deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 Offerte

Een offerte is een schets en hangt af van het verzoek. Ook gezien het hand- & maatwerk kunnen deze altijd weer veranderen gedurende het maakproces.

2.3 Verstrekken van gegevens

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Hotmarks aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Hotmarks worden verstrekt.

3.3 Termijn van levering

Een door Hotmarks opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt.

3.4 Betalingstermijn

Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door Hotmarks aan te geven wijze.